Privacybeleid

In dit Privacybeleid informeren wij u omtrent de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Dit betreft de omgang met aanvragen voor registratie en met persoonsgegevens van de bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Wij informeren u over het gebruik van gegevens voor de digitale nieuwsbrief en in het geval van het doen van onderzoek of uitvoeren van enquêtes.
U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over het LRGD en de geregistreerde deskundigen te weten komen. Wij verzamelen geen gegevens omtrent de gebruikers van onze website.

Digitale nieuwsbrief
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie. Onderaan elke nieuwsbrief kunt u zich desgewenst afmelden voor toezending van onze Nieuwsbrieven. Uw mailadres wordt dan direct verwijderd uit ons bestand.

Aanmelding en Geregistreerde deskundigen
Meldt u zich aan voor registratie bij het LRGD dan dient u gegevens aan te leveren zoals die op het Aanvraagformulier worden gevraagd te verstrekken. Ten behoeve van de beoordeling van uw aanvraag worden uw gegevens verwerkt. Wordt u geregistreerd dan verwerkt het LRGD die gegevens van u. Een bij uw aanvraag verzonden identificatiebewijs wordt niet langer bewaard dan totdat u bent geregistreerd. Voor de overige gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:
 

Gegevens

Bewaartermijn

Voor uw aanvraag tot registratie relevante gegevens

Ingeval van afwijzing tot 7 weken na afwijzingsbesluit, of zoveel langer als noodzakelijk in verband met aangetekend Bezwaar.

Voor uw registratie relevante gegevens

Identiteitsbewijs tot aan datum registratie.
Tot 3 jaar na beëindiging van uw registratie i.v.m. mogelijke hernieuwde registratie conform “Besluit termijnen hernieuwde registratie”

Uw naam, geboortedatum, vakgebied, datum registratie en datum uitschrijving bewaren wij onbeperkt.

Alle voor uw registratie en herregistratie relevante gegevens

Zolang u bent geregistreerd, of uw registratie is opgeschort.

Na beëindigen van uw registratie

Uw naam, geboortedatum, vakgebied, datum registratie en datum uitschrijving bewaren wij onbeperkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie hebben toegang tot uw gegevens?
De Commissie van Toelating en het Bestuur hebben toegang tot uw volledige dossier dat bij de aanvraag is overlegd en gedurende de looptijd van uw registratie mogelijk is aangevuld en tot de gegevens die zijn benodigd voor de Herregistratie.
Het Bestuur en het Secretariaat hebben toegang tot uw gegevens voor zover die de registerinformatie en de weergave van uw registratie op de website betreffen.
Het Bestuur, de PE-Commissie, de Commissie van Toelating en het Secretariaat hebben toegang tot uw gegevens voor zover die uw activiteiten op het gebied van permanente educatie betreffen.
 
Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Nieuwsbrief
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om uw onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Aanvrager of geregistreerd deskundige
Bent u geregistreerd bij het LRGD als deskundige dan maken wij uw gegevens openbaar in het register op de website van het LRGD en verstrekken uw personen aan relevante personen of organisaties die informatie opvragen voor de inzet van gerechtelijke deskundigen. Ook kan het LRGD het register in het algemeen, en bij wijze van voorbeeld deskundigen in het bijzonder, onder de aandacht brengen van in het werk van LRGD of van deskundigen geïnteresseerde derden.
Het LRGD sluit met alle geregistreerde deskundigen een registratieovereenkomst waarin zulks wordt vastgelegd.

Deelnemer aan cursus door het LRGD gefaciliteerd of door LRGD geaccrediteerd
Het LRGD registreert uw naam en contactgegevens wanneer u zich registreert voor een door het LRGD gefaciliteerde cursus. Uw gegevens worden gebruikt voor de facturering van de cursus, voor communicatie met betrekking tot de cursus en voor het versturen van informatie met betrekking tot het LRGD. Uw naam en bedrijfsnaam kunnen worden weergegeven op een deelnemerslijst. Een deelnemerslijst wordt gedeeld met andere deelnemers aan dezelfde bijeenkomst.
Wanneer u deelneemt aan een door het LRGD geaccrediteerde cursus ontvangt het LRGD, van de organisator van de cursus, uw gegevens voor de registratie van PE-verplichtingen conform het PE-Reglement.

Navraag na beëindiging van uw registratie
Het register van het LRGD bestaat om derden inzage te geven in de kwalificaties van geregistreerde deskundigen. De registratie is bedoeld om aan te tonen dat deskundigen in staat zijn om op te treden als door de rechter benoemde deskundige. Het LRGD ontvangt met regelmaat vragen of bepaalde personen in het register zijn geregistreerd geweest. Dit kan in het kader van een juridische procedure waarbij zij betrokken zijn of waren, van belang zijn. In dat geval verstrekken wij aan de verzoeker, wiens belang wij marginaal toetsen, het vakgebied waarin u was geregistreerd en de begin- en einddatum van uw registratie.

Onderzoek en enquêtes
Wanneer u deelneemt aan een onderzoek of enquête worden alleen de gegevens die u met dat doel invoert gebruikt voor analyse van de resultaten. Hiertoe behoren geen metagegevens. Alleen de resultaten van de analyse worden gedeeld, afhankelijk van de aard van het onderzoek publiek, of binnen de groep van geregistreerde deskundigen en onderzoekpartners. De gedeelde gegevens kunnen niet worden herleid naar personen. Wij delen ingevoerde gegevens alleen met onderzoekpartners. Eventuele metagegevens als IP-adres of browser informatie worden door ons niet gedeeld en worden direct na het afronden van het betreffende onderzoek of enquête verwijderd.

Cookies op de website
Het LRGD maakt zo minimaal mogelijk gebruik van Cookies op de website. Wij maken gebruik van 3 noodzakelijke cookies en 1 cookie voor instellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Hyperlinks.
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van het LRGD, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar invoert dan wel openbaar maakt.

Beveiliging.
De website van het LRGD wordt aangeboden via het “HTTPS-protocol”. Zo bent u er zeker van dat de website die u bezoekt ook de website van het LRGD betreft.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u die uit?
Als betrokkene heeft u rechten die het LRGD respecteert.

Recht op informatie
Bij uw aanvraag tot registratie is het duidelijk dat u uw gegevens verstrekt om in het register te worden opgenomen.

Recht van inzage
Zodra uw aanvraag is afgerond en u bent geregistreerd heeft u zelf inzage in uw gegevens via het openbare deel van de website van het LRGD en het deel waarin u na inloggen uw gegevens kunt beheren. Voor inzage in het dossier van de Commissie van Toelating doet u een verzoek. Dit verzoek wordt veelal toegekend met uitzondering van informatie die interne aantekeningen van de Commissie betreffen.

Recht op rectificatie
Zodra uw registratie is gepubliceerd vragen wij u uitdrukkelijk om uw gegevens up-to-date te houden. De meeste gegevens kunt u zelf rectificeren na inlog op de website. Enkele gegevens zijn afgeschermd en kunnen alleen door het Bestuur of Secretariaat worden gewijzigd, al dan niet na toestemming van de Commissie van Toelating. Doet u in dat geval een verzoek tot rectificatie.

Recht op gegevenswissing, Recht op beperking van de verwerking, Recht van bezwaar
Recht op gegevenswissing, op beperking van de verwerking en recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens betekent in de praktijk dat uw registratie word doorgehaald en u niet langer zichtbaar bent in het register. Na afloop van de bewaartermijnen wissen wij uw gegevens.

Recht op overdraagbaarheid
De gegevens die wij van u in dossier hebben kunnen wij u in digitaal formaat ter hand stellen op uw verzoek. Na afloop van de bewaartermijnen wissen wij uw gegevens.

Recht niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen
Het LRGD doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. De openbare website biedt bezoekers de mogelijkheid om op basis van zoekcriteria deskundigen te selecteren die aan hun criteria voldoen.

Hoe doet u een verzoek?
Indien u een verzoek wilt doen om de bovenstaande rechten uit te oefenen of indien u vragen heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen. Gebruikt u daartoe het mailadres privacy@lrgd.nl
Het LRGD reageert zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 4 weken.

Wijzigingen.
Het LRGD behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. De laatste versie is op de publieke website gepubliceerd.

Verwerkingsverantwoordelijke: Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD
Versie: 7 mei 2022

Zie ook de pagina Gebruiksovereenkomst.