Gebruiksovereenkomst

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is eigendom van en samengesteld door het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD.
Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden voor de website van het LRGD. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website van het LRGD. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze site geeft u aan akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Wat is het LRGD?
De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen ontplooit activiteiten om bij te dragen aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging. Dit doet zij onder andere door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat te kunnen optreden in de rechtspleging.
Het LRGD registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Aan opname in het register van deskundigen zijn voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid van de deskundige als op haar of zijn kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte.
De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 28106454.

Algemeen
Op het gebruik van de zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die het LRGD publiceert op de website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van deze website.
Het LRGD behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de LRGD website. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van de LRGD website, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Uw rechten en plichten
U dient zich als bezoeker of gebruiker van de LRGD website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van het lRGD en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is wel toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het LRGD, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te distribueren, te verspreiden.
Het is niet toegestaan om de gegevens op de website of de website, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, of het niet toegestande gebruik overtreedt, behoudt het LRGD zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Hoe gaat het LRGD met uw persoonlijke gegevens om?
In het Privacybeleid kunt u lezen hoe het LRGD met uw gegevens omgaat.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Het LRGD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van het LRGD zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Het LRGD is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Het LRGD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de LRGD website worden aangeboden.

Het LRGD is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Het LRGD is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan het LRGD. U vrijwaart het LRGD tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  • het gebruik van informatie op de LRGD website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  • die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de LRGD website.

Het LRGD spant zich in om de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat te houden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij u om  contact op te nemen met het LRGD.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Vragen?
Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met het LRGD op te nemen.

Zie ook de pagina Privacybeleid.