Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert het bestuur van het LRGD gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid, in het bijzonder over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de geregistreerde deskundigen. De Raad van Toezicht behandelt bezwaren tegen bestuursbesluiten met betrekking tot het opnemen van deskundigen in het register en het verwijderen van deskundigen daaruit, conform het betreffende reglement. Ook adviseert de Raad van Toezicht het bestuur bij het benoemen van personen in het bestuur en in de raden en commissies.
 
mw. Mr. A.T. Dalen Gilhuijs (voorzitter)
Sascha Dalen Gilhuijs is directeur van de STAB, de organisatie van onafhankelijke deskundigen in het Omgevingsrecht werkzaam voor de rechtspraak.

Mr. L.F.A. Husson
Bert Husson was tot zijn pensionering als raadsheer in Den Haag tevens voorzitter van de Raad van Geschillen van de NBA, voorzitter van de geschillencommissie advocatuur, docent bij de opleiding tot gerechtelijk deskundige bij de universiteit Leiden, voorzitter van de examencommissie bij die opleiding en voorzitter van het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege. Thans is hij nog werkzaam als voorzitter van de commissie van bezwaar bij de Raad voor Rechtsbijstand, voorzitter van raad van toezicht van de NVIO, voorzitter van de adviescommissie Beter Leven Keurmerk en repetitor bij de opleiding tot gerechtelijk deskundigen.

Mw. Prof.dr.  J. van der Leun
Joanne van der Leun is werkzaam bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden als hoogleraar Criminologie. Tussen 2016 en 2023 was ze decaan van de faculteit. 

Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach
Merckelbach is als hoogleraar rechtspsychologie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek heeft betrekking op het geheugen in de rechtszaal: hoe ooggetuigen rapporteren over wat ze hebben gezien en hoe verdachten/daders soms geheugenverlies veinzen voor wat ze hebben gedaan. Over die thema’s schreef Merckelbach het populaire De Leugenmachine (2011). Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Merckelbach heeft tevens zitting in de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken.

Samensteling Raad van Toezicht per 19-04-2023.

Uitspraken van de Raad van Toezicht