Aanmelding voor registratie

Aanmelding voor registratie is mogelijk voor personen die:

  • deskundig zijn op hun eigen vakgebied
  • voldoende geschoold zijn als gerechtelijk deskundige
  • hun kennis (zowel vakkennis als hun juridische kennis) op peil houden door deel te nemen aan permanente educatie.

Het LRGD baseert zich op bestaande erkenningen van vakkennis, die kan blijken uit het lidmaatschap van een in de betreffende branche representatieve beroepsvereniging. Van een in te schrijven deskundige wordt tevens verlangd, dat hij aantoonbaar beschikt over de noodzakelijke juridische kennis. Aan de erkende opleidingen voor het optreden van deskundigen in de gerechtelijke procedure worden hoge eisen gesteld. Over de inschrijving in het register en de handhaving van de inschrijving adviseert de Commissie van Toelating. Tegen een advies van de Commissie van Toelating kan beroep worden aangetekend bij de Raad van Toezicht, die in hoogste instantie beslist.  

Aanmeldingsformulier en Toelichtingen voor Registratie

Lees ook de overige Reglementen en Besluiten

Overige informatie