Het LRGD

De Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) is een onafhankelijke stichting die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat op te kunnen treden in de rechtspleging.

Het LRGD baseert zich in beginsel op een door het lidmaatschap van een representatieve beroepsvereniging bestaande erkenningen van vakkennis.  Van een in te schrijven deskundige wordt tevens verlangd, dat hij aantoonbaar beschikt over de noodzakelijke juridische kennis. Aan de erkende opleidingen voor het optreden van deskundigen in de gerechtelijke procedure worden hoge eisen gesteld.

Over de inschrijving in het register en de handhaving van de inschrijving adviseert de Commissie van Toelating. Tegen een besluit van de Commissie van Toelating kan beroep worden aangetekend bij de Raad van Toezicht, die in hoogste instantie beslist. 

Bij het LRGD ingeschreven deskundigen hebben een verplichting tot Permanente Educatie en vallen (mede) onder het LRGD Tuchtrecht