Historie

Ontstaansgeschiedenis
In 2005 is de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen opgericht, met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het deskundigenbewijs in de rechtspleging door het beheren van een openbaar register met gerechtelijke deskundigen die voldoende toegerust zijn om adequaat op te kunnen treden in de rechtspleging.
De spraakmakende afscheidsrede 'Rechters en Deskundigen' (9-2000) van prof. Hans Crombag, rechtspsycholoog en voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht bracht een discussie opgang waaruit de wenselijkheid van het stellen van nadere eisen aan deskundigen naar voren kwam. De Stichting Deskundigen en Rechtspleging en de Raad voor de Rechtspraak maakten zich sterk voor een formele opleiding voor gerechtelijke deskundigen. Dit heeft geresulteerd in een Post Doctorale/Post Master opleiding aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, die sinds 2004 deskundigen uit de meest uiteenlopende vakgebieden opleidt tot gerechtelijk deskundige.

De wenselijkheid om geschoolde deskundigen op te nemen in een register was duidelijk. Vanaf 2007 kunnen rechters, advocaten en partijen in het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen eenvoudig een deskundige te vinden, die niet alleen zijn eigen vak beheerst, maar ook de vertaalslag kan maken van 'technische' informatie in een voor juristen bruikbare vorm van informatie.

10 jaar LRGD Deskundigen
Sinds de eerste registraties vanaf 1 januari 2007 is het aantal ingeschreven deskundige deskundigen gegroeid van 60 naar rond de 300. Het register stelt hoge eisen waarmee wordt bewerkstelligd dat ingeschrevenen een (vak)kundig en onafhankelijk deskundigenbewijs kunnen leveren. Hiermee heeft het LRGD een plek verworden zowel binnen de rechtspraak, als bij advocaten en partijen. Binnen enkele vakgebieden is belangstelling ontstaan om hun volledige register bij het LRGD onder te brengen.

Het LRGD zet zich ook in voor de kwaliteit van het deskundigenbewijs en het optreden als deskundige in de rechtspleging in Europees verband middels een lidmaatschap van het EEEI (European Expertise and Expert Institute) waar het meewerkt aan verschillende projecten.

Jaarlijks organiseert het LRGD een goedbezocht symposium rond een actueel thema.