Raad voor de Tuchtrechtspraak

De Stichting Landelijk Register van Geregistreerde Deskundigen (hierna: “het LRGD”) heeft op grond van haar statuten tuchtrechtspraak, voor zover de deskundige waarover geklaagd wordt niet is onderworpen aan tuchtrechtspraak vanwege de beroepsgroep waartoe hij behoort. De tuchtrechtspraak heeft tot doel het weren en beteugelen van misslagen van de in het LRGD geregistreerde gerechtelijke deskundigen in de uitoefening van hun taak als door de rechter benoemd deskundige, door het niet naleven van de LRGD gedragscode.

mr. P.A. Wackie Eysten (voorzitter)
Piet Wackie Eysten (1939) was advocaat in Den Haag van 1967 tot 2005 (De Brauw Blackstone Westbroek), heeft ervaring als rechter-plaatsvervanger en was van 1986 tot 1989 landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij was o.a. bestuurslid van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en is thans nog actief als arbiter en mediator. Hij is plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep in tuchtzaken van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en plaatsvervangend lid van de Raad van Beroep voor de Koninklijke hofhouding. Piet Wackie Eysten publiceert regelmatig, onder andere in het Tijdschrift Conflicthantering en het Tijdschrift voor Arbitrage, waarin hij uitspraken bespreekt van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation.
 
mr. J.S.W. Holtrop (lid)
Solco Holtrop is vice president van het gerechtshof 's-Gravenhage. Van daar uit is hij gedetacheerd als voorzitter van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Amsterdam, terwijl hij ook andere functies in de tuchtrechtspraak (onder andere advocatuur) vervult.
 
Drs. J.G. Groeneveld RA RV (lid)
Joost Groeneveld is LRGD geregistreerd Gerechtelijk Deskundige met als vakgebied business valuation en als specialiteit het begroten van bedrijfsschade.

Uitspraken van de raad voor de Tuchtrechtspraak